Search
Close this search box.

Η “DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS”, Εταίρος του Συνεργατικού Σχήματος “ΠΑΝΟΡΜΟΣ”, μας ενημερώνει για την Ασφάλιση Ευθύνης Μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών (Directors & Officers liability)

Ευθύνη Μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών (Directors & Officers liability)                                     

Τι είναι η Ασφάλιση Ευθύνης Μελών Δ.Σ. ή/και Διευθυντικών Στελεχών:

Απαιτήσεις που εγείρονται κατά των Ασφαλισμένων/ Μελών Δ.Σ. ή/και Διευθυντικών Στελεχών μιας επιχείρησης για παράνομη πράξη, λάθος ή παράλειψη , αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Τι αποζημιώνει το ασφαλιστήριο:

 • Το ασφαλιστήριο καλύπτει «Αποζημιώσεις, Έξοδα Υπεράσπισης και Νομικής Εκπροσώπησης για απαιτήσεις Τρίτων από άδικες πράξεις που εγείρονται εναντίον των Μελών Δ.Σ. ή/και Διευθυντικών Στελεχών κλπ. υπό την ασφαλισμένη ιδιότητά τους.
 • Άδικη Πράξη σημαίνει π.χ. κάθε άδικη πράξη ή παράληψη, λάθος, λανθασμένη διατύπωση, παραπλανητική δήλωση, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος η οποία τελέσθηκε ή φέρεται να τελέσθηκε από Ασφαλισμένο Πρόσωπο, υπό την Ιδιότητά του ως Ασφαλισμένου, ή κάθε άλλη απαίτηση εναντίον τους του εξαιτίας της ως άνω ιδιότητας.
 • Το ασφαλιστήριο προστατεύει την προσωπική περιουσία των Μελών Δ.Σ. ή/και Διευθυντικών Στελεχών από απαιτήσεις τρίτων.
 • Προστατεύει την Ασφαλισμένη Επιχείρηση, όταν η επιχείρηση αποζημιώνει τα διευθυντικά στελέχη της. (Προστασία Ισολογισμού)

Ασφαλιστικές καλύψεις

1. Αστική Ευθύνη Μελών Δ.Σ.ή/ και Διευθυντικών Στελεχών:

Η Ασφαλιστική Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση για λογαριασμό κάθε Ασφαλισμένου Προσώπου, στο μέτρο που για την εν λόγω αξίωση δεν θεωρείται Δικαιούμενο Αποζημίωσης.

2. Αποζημίωση Ασφαλισμένης Επιχείρησης:

Η Ασφαλιστική Εταιρία θα καταβάλει, εκ μέρους της Ασφαλισμένης Επιχείρησης, την Αποζημίωση στο μέτρο που οφείλεται αποζημίωση στα Ασφαλισμένα Πρόσωπα της Ασφαλισμένης Επιχείρησης για τη ζημία αυτή.

3. Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης:

Η Εταιρία θα καταβάλει, εκ μέρους κάθε Ασφαλισμένου Προσώπου, τα Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης.

Απαιτήσεις

Απαίτηση σημαίνει:

(α) μόνο όσον αφορά τις καλύψεις 1 και 2:

(i) Αξίωση (έγγραφη αξίωση από Τρίτα Πρόσωπα για την καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής

αποζημίωσης ή μη χρηματικής αποκατάστασης βασιζόμενη σε πραγματικά περιστατικά ή συνθήκες

που θα αποτελούσαν τη νομική βάση αγωγής)

(ii) διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τρίτων,

ανταπαιτήσεων ή διαιτητικών διαδικασιών

(iii) διαδικασίες ενώπιον ποινικών δικαστηρίων

(iv) επίσημες διοικητικές ή ρυθμιστικές διαδικασίες που κινούνται από την κατάθεση έγγραφων κατηγοριών

που προβάλλεται για πρώτη φορά κατά Ασφαλισμένου Προσώπου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής

Περιόδου σχετικά με τον ισχυρισμό τέλεσης Άδικης Πράξης.

(β) μόνο όσον αφορά την κάλυψη 3, την Επίσημη Έρευνα, και Εργατικές Απαιτήσεις:

 • Απόλυση,
 • Απαλλαγή ή λήξη της σύμβασης εργασίας,
 • Παραβίαση προφορικής ή έγγραφης σύμβασης,
 • Αναληθή δήλωση,
 • Άνιση μεταχείριση (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης),
 • Αδυναμία παροχής εργασίας ή προαγωγής,
 • Αποστέρηση επαγγελματικής ευκαιρίας,
 • Αξιολόγηση, παραβίαση ιδιωτικού βίου,
 • Δυσφήμιση ή πρόκληση ψυχικής οδύνης συναισθηματικής φόρτισης.

Ασφαλισμένα πρόσωπα

Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει υπάρξει, είναι ή θα γίνει:

α) Διευθυντής ή Στέλεχος μίας Ασφαλισμένης Επιχείρησης, καθώς επίσης και:

i) ο/η νόμιμος/η σύζυγος, εάν επέχει θέση συνεναγόμενου/ης, αποκλειστικά λόγω της συζυγικής του/της σχέσης, ή

ii) Κληρονόμοι, νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι σε περίπτωση θανάτου διευθυντή ή στελέχους ή σε περίπτωση αδυναμίας του/της, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης αυτού.

iii) Αποκλειστικά όμως μόνο για την περίπτωση της Άδικης Πράξης του διευθυντή ή του στελέχους ή,

β) ο υπάλληλος μίας Ασφαλισμένης Επιχείρησης, αλλά μόνο:

(i) σε σχέση με Εργατική Απαίτηση

(ii) στο βαθμό που ο υπάλληλος αυτός ενεργεί υπό διευθυντική ή εποπτική του ιδιότητα ή υπό την ιδιότητα Εξωτερικού Στελέχους, ή, σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση κατά την οποία ο υπάλληλος ενάγεται μαζί με τον διευθυντή ή το στέλεχος Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή το αντίστοιχο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία,

Βασικές εξαιρέσεις

 • Οτιδήποτε ασφαλίζεται με άλλου είδους ασφάλιση π.χ. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων κτλ
 • Μη ασφαλίσιμα βάσει του νόμου: απάτη, προσωπικά οφέλη, δόλια πράξη ή παράλειψη ή σκόπιμη παράβαση νόμου αν διαπιστωθεί με τελεσίδικη απόφαση ή αν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο παραδεχθεί την ύπαρξη της

Τι δεν καλύπτει το Ασφαλιστήριο

 • Αστικά, ποινικά πρόστιμα και κυρώσεις
 • Παραδειγματικές ποινές
 • Οτιδήποτε δεν ασφαλίζεται βάσει του ελληνικού δικαίου

Ποιος μπορεί να έχει απαίτηση από το Ασφαλιστηριο

 • Οι μέτοχοι της Εταιρίας (επενδυτές, δανειστές, υπάλληλοι, μέτοχοι equity & bond holders)
 • Πελάτες, καταναλωτές, ανταγωνιστές, συνεργάτες, προμηθευτές
 • Κυβερνητικές, εποπτικές, επαγγελματικές ή νόμιμες αρχές,

Παραδείγματα Απαιτήσεων

Έναντι των Μετόχων

– Συγκρουόμενα συμφέροντα / εσωτερικές διαπραγματεύσεις

– Απόκρυψη πληροφοριών , ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις

– Ανακριβή ενημερωτικά έντυπα

– Συγχωνεύσεις

– Πτώχευση

Έναντι των Εργαζομένων

– Πρακτική διακρίσεων

– Παράνομη απόλυση

– Ασφάλεια & Υγιεινή

– Κοινωνική πολιτική

Έναντι των Ανταγωνιστών

– Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

– Αθέμιτος ανταγωνισμός

Έναντι του Δημοσίου

– Ρύπανση του περιβάλλοντος

– Θέματα των καταναλωτών

– Θέματα διαφθοράς

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top